Radio Đêm

Sự thật khiến người ta hạnh phúc nhất đến từ những điều đơn giản nhất
Một chút thương yêu gửi cho người ấy