KHAI TRƯƠNG - KHÁNH THÀNH

Lễ khai trương
Tổ chức khai trương nhà hàng