Tìm 5 từ tiếng anh có phát âm là "ʌ" và "V" trong tiếng anh

0 Bởi: VTV media

Phát âm âm /v/

 

1. Move//muːv/ chuyển động

2. Halve: /hɑ:v/ chia đôi

3. Leave :/liːv/  dời đi/ chuyển khỏi chỗ ở

4. love /lʌv/ – tình yêu

5. violin /ˌvaɪəˈlɪn/ – đàn vĩ cầm

 

Phát âm âm /ʌ/

1. bus /bʌs/ : XE BUS

2. monkey /ˈmʌŋki/: Con khỉ

3. other :ˈ/ʌðə/ : khác / cái khác

4. Wonderful – /wʌndərfl/: tuyệt diệu, tuyệt vời

5. Cut – /kʌt/: cắt