Chi tiết ống mica

Mã sản phẩm:
Độ dày Đường kính ngoài (MM)- Rỗng Đường kính Ống đặc Chiều dài (MM) 2MM D20 MM V 2000MM 2MM D25 MM V 2000MM 2MM D28 MM V 2000MM 2MM D30MM V 2000MM 2MM D35MM V 2000MM 2MM D38MM V 2000MM 2MM D40MM V 2000MM 2MM D45MM V 2000MM 2MM D50MM V 2000MM 2MM D60MM V 2000MM 3MM D60MM V 2000MM 2MM D70MM V 2000MM 3MM D70MM ĐH 2000MM 4MM D70MM ĐH 2000MM 5MM D70MM ĐH 2000MM 10MM D70MM ĐH 2000MM 2MM D80MM V 2000MM 3MM D80MM V 2000MM 4MM D80MM V 2000MM 5MM D80MM V 2000MM 5MM D80MM V 2000MM 2MM D85MM V 2000MM 3MM D85MM V 2000MM 4MM D85MM ĐH 2000MM 5MM D85MM ĐH 2000MM 10MM D85MM ĐH 2000MM 2MM D90MM V 2000MM 3MM D90MM ĐH 2000MM 2MM D100MM V 2000MM 3MM D100MM ĐH 2000MM 4MM D100MM ĐH 2000MM 5MM D100MM ĐH 2000MM 2MM D110MM V 2000MM 3MM D110MM ĐH 2000MM 3MM D110MM ĐH 2000MM 4MM D110MM ĐH 2000MM 5MM D110MM ĐH 2000MM 2MM D120MM V 2000MM 2.5MM D120MM V 2000MM 3MM D120MM ĐH 2000MM 5MM D120MM ĐH 2000MM 8MM D120MM ĐH 2000MM 10MM D120MM ĐH 2000MM 2MM D130MM ĐH 2000MM 3MM D130MM ĐH 2000MM 5MM D130MM ĐH 2000MM 10MM D130MM ĐH 2000MM 2MM D140MM ĐH 2000MM 3MM D140MM V 2000MM 4MM D140MM ĐH 2000MM 5MM D140MM ĐH 2000MM 3MM D150MM V 2000MM 5MM D150MM ĐH 2000MM 10MM D150MM ĐH 2000MM 3MM D160MM V 2000MM 5MM D160MM ĐH 2000MM 8MM D160MM ĐH 2000MM 10MM D160MM ĐH 2000MM 3MM D180MM ĐH 2000MM 5MM D180MM ĐH 2000MM 8MM D180MM ĐH 2000MM 10MM D180MM ĐH 2000MM 3MM D200MM V 2000MM 5MM D200MM V 2000MM 8MM D200MM ĐH 2000MM 10MM D200MM ĐH 2000MM 3MM D250MM V 2000MM 5MM D250MM V 2000MM 8MM D250MM ĐH 2000MM 10MM D250MM  ĐH 2000MM 15MM D250MM ĐH 2000MM 20MM D250MM ĐH 2000MM 3MM D300MM KO 2000MM 5MM D300MM V 2000MM 8MM D300MM ĐH 2000MM 10MM D300MM V 2000MM 3MM D350MM KO 2000MM 5MM D350MM V 2000MM 8MM D350MM ĐH 2000MM 10MM D350MM ĐH 2000MM 3MM D400MM KO 2000MM 5MM D400MM V 2000MM 8MM D400MM ĐH 2000MM 10MM D400MM ĐH 2000MM 15MM D400MM ĐH 2000MM 20MM D400MM ĐH 2000MM 3MM D500MM KO 2000MM 5MM D500MM ĐH 2000MM 8MM D500MM ĐH 2000MM 10MM D500MM ĐH 2000MM 15MM D500MM ĐH 2000MM

Liên hệ

Hướng dẫn mua hàng
Độ dày

Đường kính ngoài

(MM)- Rỗng

Đường kính

Ống đặc

Chiều dài

(MM)

2MM D20 MM V 2000MM
2MM D25 MM V 2000MM
2MM D28 MM V 2000MM
2MM D30MM V 2000MM
2MM D35MM V 2000MM
2MM D38MM V 2000MM
2MM D40MM V 2000MM
2MM D45MM V 2000MM
2MM D50MM V 2000MM
2MM D60MM V 2000MM
3MM D60MM V 2000MM
2MM D70MM V 2000MM
3MM D70MM ĐH 2000MM
4MM D70MM ĐH 2000MM
5MM D70MM ĐH 2000MM
10MM D70MM ĐH 2000MM
2MM D80MM V 2000MM
3MM D80MM V 2000MM
4MM D80MM V 2000MM
5MM D80MM V 2000MM
5MM D80MM V 2000MM
2MM D85MM V 2000MM
3MM D85MM V 2000MM
4MM D85MM ĐH 2000MM
5MM D85MM ĐH 2000MM
10MM D85MM ĐH 2000MM
2MM D90MM V 2000MM
3MM D90MM ĐH 2000MM
2MM D100MM V 2000MM
3MM D100MM ĐH 2000MM
4MM D100MM ĐH 2000MM
5MM D100MM ĐH 2000MM
2MM D110MM V 2000MM
3MM D110MM ĐH 2000MM
3MM D110MM ĐH 2000MM
4MM D110MM ĐH 2000MM
5MM D110MM ĐH 2000MM
2MM D120MM V 2000MM
2.5MM D120MM V 2000MM
3MM D120MM ĐH 2000MM
5MM D120MM ĐH 2000MM
8MM D120MM ĐH 2000MM
10MM D120MM ĐH 2000MM
2MM D130MM ĐH 2000MM
3MM D130MM ĐH 2000MM
5MM D130MM ĐH 2000MM
10MM D130MM ĐH 2000MM
2MM D140MM ĐH 2000MM
3MM D140MM V 2000MM
4MM D140MM ĐH 2000MM
5MM D140MM ĐH 2000MM
3MM D150MM V 2000MM
5MM D150MM ĐH 2000MM
10MM D150MM ĐH 2000MM
3MM D160MM V 2000MM
5MM D160MM ĐH 2000MM
8MM D160MM ĐH 2000MM
10MM D160MM ĐH 2000MM
3MM D180MM ĐH 2000MM
5MM D180MM ĐH 2000MM
8MM D180MM ĐH 2000MM
10MM D180MM ĐH 2000MM
3MM D200MM V 2000MM
5MM D200MM V 2000MM
8MM D200MM ĐH 2000MM
10MM D200MM ĐH 2000MM
3MM D250MM V 2000MM
5MM D250MM V 2000MM
8MM D250MM ĐH 2000MM
10MM D250MM  ĐH 2000MM
15MM D250MM ĐH 2000MM
20MM D250MM ĐH 2000MM
3MM D300MM KO 2000MM
5MM D300MM V 2000MM
8MM D300MM ĐH 2000MM
10MM D300MM V 2000MM
3MM D350MM KO 2000MM
5MM D350MM V 2000MM
8MM D350MM ĐH 2000MM
10MM D350MM ĐH 2000MM
3MM D400MM KO 2000MM
5MM D400MM V 2000MM
8MM D400MM ĐH 2000MM
10MM D400MM ĐH 2000MM
15MM D400MM ĐH 2000MM
20MM D400MM ĐH 2000MM
3MM D500MM KO 2000MM
5MM D500MM ĐH 2000MM
8MM D500MM ĐH 2000MM
10MM D500MM ĐH 2000MM
15MM D500MM ĐH 2000MM
zalo